www.srbija-info.yu/vesti  
POLITIKA
KOSOVO I METOHIJA
EKONOMIJA
KULTURA
SPORT

Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

Sporazum o osnivanju, delokrugu i načinu delovanja Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije
02. avgust 2001.U cilju uspostavljanja socijalnog dijaloga kao jednog od osnova demokratije i ekonomskog razvoja savremenog društva, i radi iznalaženja puteva izlaska iz postojeće krize sprovođenjem ekonomskih i društvenih reformi, koje predstavljaju odgovornost i zajednički interes sva tri socijalna partnera, predstavnici Vlade Republike Srbije, predstavnici reprezentativnih poslodavačkih organizacija i predstavnici reprezentativnih sindikata zaključuju:


                        

SPORAZUM

      

o osnivanju, delokrugu i načinu delovanja Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije

Član 1.

Vlada, poslodavci i sindikati ovim sporazumom formiraju Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije kao zajedničko tripartitno telo.

Ciljevi, zadaci i sadržaj rada

                        

Član 2.

Savet se formira radi ostvarivanja sledećih zajedničkih ciljeva:

  • uspostavljanja i ostvarivanja demokratskog dijaloga tri socijalna partnera o bitnim socijalnim i ekonomskim pitanjima,

  • praćenja, davanja mišljenja i predlaganja odgovarajućih rešenja za zaštitu radnih i socijalnih prava u procesu privatizacije, u oblasti radnog zakonodavstva i drugih propisa kojima se reguliše materijalno-socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca,

  • pokretanja zajedičkih inicijativa za promenu postojećih i donošenje novih zakonskih i podžakonskih akata pred nadležnim organima,

  • davanja smernica radno-socijalne politike u procesu tranzicije,

  • praćenja, ocenjivanja i davanja mišljenja o uticaju promena cena i visina zarada na položaj zaposlenih i poslodavaca,

  • međusobnog informisanja o bitnim pitanjima o kojima socijalni partneri zauzimaju zajedničke stavove,

  • podsticanje socijalnog dijaloga na lokalnom nivou i u okviru preduzeća,

  • preventivnog delovanja na rešavanju svih bitnih pitanja iz oblasti rada sva tri socijalna partnera,

  • rešavanja spornih pitanja mirnim putem.

Član 3.

Sadržaj rada Saveta obuhvata sva pitanja od značaja za ostvarivanje ljudskih sloboda i prava, materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih i poslodavaca, uslove njihovog života i rada, a posebno:

- radno zakonodavstvo, - izgrađivanje i funkcionisanje sistema kolektivnog pregovaranja, - zaštitu slobode organizovanja radničkih i poslodavačkih organizacija, - privatizaciju i njene socijalno-ekonomske posledice, - zapošljavanje, radna i socijalna prava, prekvalifikaciju i ponovno zapošljavanje nezaposlenih, - uslove za obrazovanje i profesionalno osposobljavanje zaposlenih, - poresku politiku i politiku cena, kao i njihov uticaj na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca, - socijalnu politiku uz posebno obezbeđivanje minimuma socijalno-ekonomske sigurnosti zaposlenih i građana, - sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, - sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, - sistem zaštite na radu, uslova rada zaposlenih i poslodavaca, zaštite životne i radne sredine, - zaštitu žena, dece, invalida rada i drugih pitanja.

Sastav i izbor članova Saveta

                        

Član 4.

Savet ima devet članova. Vlada, poslodavci i sindikati daju svoje članove na paritetnoj osnovi.

                        

Član 5.
Svaki socijalni partner imenuje svoje predstavnike u Savetu u skladu sa svojim izbornim pravilima.

Način rada i odlučivanja Saveta

                        

Član 6.

Savet svoje funkcije i zadatke ostvaruje: - kroz aktivnosti svojih članova, - kroz sednice Saveta, - angažovanjem stručnjaka za pitanja iz delokruga rada Saveta.

Član 7.

Stavove i odluke Savet, po pravilu, donosi konsenzusom.

U slučaju da Savet nije u mogućnosti da određeni stav, odnosno odluku donese konsenzusom, stav odnosno odluka biće doneta ukoliko se za to izjasni dvotrećinska većina od ukupnog broja članova Saveta.

                        

Član 8.

Rad Saveta je javan.

Savet o svom radu i zauzetim stavovima obaveštava javnost putem sredstava javnog informisanja.

                        

Član 9.

Savet iz svojih redova po principu rotacije bira predsedavajućeg (a po potrebi i nosioce drugih funkcija) na period od godinu dana.

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja poslova u okviru Saveta obrazovaće se pet radnih grupa koje će se baviti:

1. Pitanjima zaštite radnih i socijalnih prava u procesu privatizacije, 2. Pitanjima iz oblasti radnog zakonodavstva, 3. Pitanjima socijalne politike u procesu tranzicije, 4. Pitanjima zaštite životne i radne sredine, 5. Pitanjima zaštite na radu.

Savet može formirati i druga radna tela prema ukazanoj potrebi.

                        

Član 10.

Poslovnikom o radu Saveta biže će se urediti unutrašnja organizacija i način rada.

                        

Član 11.

U Cilju rešavanja eventualnih sporova između socijalnih partnera Savet formira posebno arbitražno telo čiji će način i delokrug rada utvrditi posebnim aktom.

Uslovi za rad Saveta

                        

Član 12.

Potpisnici Sporazuma obezbeđuju sve potrebne materijalno-tehničke i administrativne uslove za rad Saveta.

Završne i prelazne odredbe

Član 13.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prihvatanja od svih učesnika.

                        

Član 14.

Izmene i dopune Sporazuma vrše se na način njegovog donošenja.       


 


[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
  1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu